2020 Hakimlik Mülakat Soruları

Hakimlik mülakat soruları 2020. Hakimlik mülakatlarında sorulan sorular.  Haziran 2020 Adli Yargı-Avukat Mülakat Soruları. İdari hakimlik mülakat soruları.

2020 Hakimlik Mülakat Soruları

Hakimlik Mülakatı Soruları 2020

 1. İvedi yargılama usulünü kısaca anlatınız. İvedi yargılama usulüne neden ihtiyaç duyulmuştur?

 2. İdari yargıda duruşma düzeni nasıldır? Duruşmada neler yapılır? Ne zaman karar verilir?

 3. Yürütmenin durdurulmasının şartları nelerdir?

 4. İdari dava türleri, konuları, tam yargı davası-iptal davası farkları nelerdir?

 5. İdarenin hangi işlemlerine karşı dava açılabilir ve hangi işlemlerine karşı dava açılamaz?

 6. Mecelleye göre hakimin vasıfları nelerdir? Size göre hakim nasıl olmalıdır?

 7. Kamu tüzel kişiliği nedir?

 8. Köy hakkında bilgi veriniz.

 9. Hizmet kusuru nedir? Hangi yargı?

 10. İstinaf ile ilgili olay sorusu

 11. DMK’ye göre memurun bağımsız ve tarafsızlığı neyi ifade eder? Memur siyasi parti üyesi olabilir mi? Olursa yaptırımı ne olur? Memur dernek üyesi olabilir mi?

 12. DMK’ye göre memura yasak olan şeyler nelerdir?

 13. Kamu Denetçiliği Kurumu ve görevleri?

 14. Yargı etiği nedir? Bir örnek verildi ve yargı etiğine uyup uymadığı soruldu.

 15. Normlar hiyerarşisi nedir? Neden oluşmuştur? Tüzük neresinde yer alır? Hangi bilim adamı bulmuştur?

 16. Adli ve idari yargıda görevsiz ve yetkisiz mahkemede dava açılırsa nasıl karar verilir?

 17. İptal kararı ile yürütmenin durdurulması kararı arasındaki farklar nelerdir?

 18. Vergi davalarında yetkili mahkeme?

 19. Tam yargı davalarında yetkili mahkeme?

 20. Yargı bağımsızlığı nedir?

 21. İdari yargıda deliller ve HMK’dan farkı nedir?

 22. Hakimin adil olmasını anlatınız.

 23. Hakimin karar verirken kendinden bağımsız olması ne demektir? 24) Han Duvarları adlı şiiri hangi şair yazmıştır? (Mülakata giren Kayserili) 25) Mülakat komisyonunda kimler bulunur?

 1. İdari yargıda dava zorunlu mudur?

 2. Danıştay İdari İşler Kurulu ve İçtihadı Birleştirme Kurulu görevleri?

 3. İdari vesayeti anlatınız.

 4. İvedi yargıya tabi işler nelerdir?

 5. İdari yargıda yetkili mahkemeleri anlatınız.

 6. Yargı denetimi dışında kalan işlemler nelerdir?

 7. İdari vesayet denetimi nedir? İdarenin bütünlüğü ilkesi nedir? Anayasa’da açıkça yer alır mı?

 8. İdarenin bütünlüğü ne anlama gelir? Mahalli idareler, idarenin bütünlüğü ilkesine aykırılık teşkil eder mi? İdarenin bütünlüğü ilkesinin Anayasa’da dayanağı var mıdır?

 9. Uyuşmazlık mahkemesinin görevi ve yapısını anlatınız. Uyuşmazlık Mahkemesi başkanını kim seçer? Hüküm uyuşmazlığını anlatınız.

 10. Hizmet kusuru nedir? Hizmet kusuru nedeniyle açılan dava nerede görülür? Kime karşı açılır? Devlet rücu davasını hangi yargı yerinde açar?

 11. İYUK’a göre merci tayinini anlatınız.

 12. Sayıştay’ın görevi nedir? Sayıştay mahkeme midir?

 13. Kazanılmış hak ihlalini anlatınız.

 14. İdari işlemin geri alınmasını anlatınız. İdari işlemin kaldırılması ile arasındaki farkı anlatınız.

 15. Anayasa mahkemesi kararlarının özelliklerini sayınız. Anayasa’yı eleştirmek isteseniz hangi yönden eleştirirdiniz? Anayasa kaç maddedir? Anayasayı değiştirmek isteseniz nasıl değişiklik yapardınız?

 16. Kanun yararına temyizi anlatınız.

 17. Usul ekonomisi ilkesini anlatınız.

 18. Unutulma hakkı nedir?

 19. Üst makamlara başvuruyu anlatınız?

 20. Anglosakson hukuku ile Türk idare hukuku arasındaki fark nedir? Dar anlamda idare hukuku hangi hukuk sisteminde görülür?

 21. Nasıl hakim olunur?

 22. İDDK ve VDDK’nın görevleri nedir? İçtihatları Birleştirme Kurulunun görevleri nedir?

Kimler içtihatların birleştirilmesini isteyebilir? Davanın tarafları isteyebilir mi?

 1. Devlet Denetleme Kurulu? Yapısı ve görevlerini anlatınız. Cevap verdikten sonra cevapta geçen idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme kavramaları arasındaki fark nedir?

 2. İdari vesayet ve hiyerarşi nedir? Örnek veriniz.

 3. Anayasa değişir mi? Değişirse nasıl bir usulle değiştirilir? Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri nelerdir? 4. madde değişirse diğerleri değişir mi? Korunmasız bir anayasa mıdır?

 4. İdari eylem nedir? İdari eylem sonucu oluşacak zararlarda hangi dava açılır? Görevli ve yetkili mahkemeler nelerdir? İdarenin kusuru olmadan oluşan zararlarda dava açılabilir mi?

 5. İstinaf kanun yolu?

 6. Görevsizlik kararı verildiğinde ne yapılır?

 7. Yerindelik denetimi ve hukukilik denetimini anlatınız.

 8. Ayasofya’nın ibadete açılması neden Danıştay’ın önüne gitmiştir?

 9. Kamulaştırma nedir?

 10. Kamu mallarının özellikleri nelerdir?

 11. Kanuni hakim güvencesi nedir? 58) Hakimlik teminatı nedir?

 12. Kanunsuz emir nedir? İstisnası var mıdır?

 13. Yerel yönetimleri anlatınız. Neden yerel yönetimlere ihtiyaç duyulmuştur? 61) Kanunilik ilkesi nedir? Kanunilik ilkesine uyulmamasının yaptırımı nedir?

 1. Ahlak ve etik kavramlarını açıklayınız, aralarındaki farklar nelerdir?

 2. Dilekçe hakkı nedir? Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurma hakkını anlatınız. Kamu Denetçiliği Kurumunun yapısı nasıldır?

 3. Milletvekili seçilebilme şartları nedir?

 4. Anayasal devlet nedir?

 5. RTÜK’ün yapısını anlatınız. RTÜK üyelerini kim nasıl seçer?

 6. Yetki ve usulde paralellik ilkesini açıklayınız.

 7. Yargı yetkisinin sınırları nedir?

 8. Siz hakim alımı yapsaydınız nelere dikkat ederdiniz? Hakimlik özellikleri sonradan kazanılabilir mi?

 9. İstinaf aşamasında dosyada bilirkişi ve keşif yapılması gerekiyor nasıl bir yol izlenir?

 10. Milletvekilliğinin düşme sebepleri nedir?

 11. Vergi takdir komisyonunu anlatınız. Kimlerden oluşur?

 12. Verginin tarhı ve tahakkuku nedir?

 13. Kanun yararına temyizi anlatınız.

 14. Delil tespiti hakkında bildiklerinizi anlatınız.

 15. Yargılamanın yenilenmesi nedir? Nedenlerinden sayabilir misin? Süreler nasıldır? Neden süreler bu şekilde belirtilmiş olabilir?

 16. Anayasa Mahkemesinin görevleri nedir?

 17. Bireysel başvuru nedir?

 18. Re’sen araştırma ilkesi nedir?

 19. Kabahat nedir? Kabahat ve suç arasındaki farklar nelerdir? Kabahat zamanaşımına uğrar mı? Savcı kabahat sonucunda kamu davası açabilir mi? 81) Cumhurbaşkanının görevlerini sayınız.

Haziran 2020 Adli Yargı-Avukat Mülakat Soruları:

 1. CMK uyarınca davanın naklini anlatınız.

 2. HMK uyarınca teminat gösterilmesi zorunlu olan halleri sayınız.

 3. İddianamede olması gereken unsurlardan beş tanesi sayınız.

 4. HMK uyarınca ilk itirazları sayınız.

 5. HMK uyarınca hükmün tavzihi ve tashihini anlatınız. Tavzih ve tashihte izlenen usulü anlatınız.

 6. Tenkis davasını anlatınız.

 7. Basit yargılama usulünü kısaca anlatınız.

 8. CMK’da düzenlenmiş olan kanun yollarını sayınız.

 9. TCK uyarınca dava ve ceza zamanaşımını anlatınız.

 10. HMK’ya hakim olan ilkeler nelerdir?

 11. Hukuki dinlenilme hakkı nedir?

 12. CMK uyarınca yargılamanın yenilenmesini anlatınız. Yargılamanın yenilenmesinin şartları nelerdir? Yargılamanın yenilenmesi hükmün infazını erteler mi? Ertelemezse mahkeme ne karar verebilir?

 13. Cezanın şahsiliği ilkesi nedir? Hangi kanunda ve maddede düzenlenmiştir?

 14. Haksız rekabet nedir? Haksız rekabet halinde hangi davalar açılabilir? İlgili davaları kimler açabilir? Zamanaşımı süresi nedir?

 15. Derneği tanımlayınız. Dernekler ne zaman tüzel kişilik kazanır?

 16. Mal rejimlerini anlatınız.

 1. CMK uyarınca görevsiz ve yetkisiz mahkemenin yapmış olduğu işlemler geçerli midir?

 2. Bilirkişi ve uzman görüşü arasındaki farkları anlatınız. Bilirkişi raporu ve uzman görüşü hakimi bağlar mı?

 3. Adli yardımı anlatınız.

 4. Görev nedir? Sulh hukuk mahkemesi ve asliye hukuk mahkemesinin görev alanına giren konular nelerdir?

 5. Zorunlu müdafi hangi durumlarda gerekir?

 6. Cumhuriyet savcısı ve mağdur tutuklama ve tahliye kararlarına itiraz edebilir mi?

 7. Kiralanan taşınmazda sonradan ortaya çıkan ayıplarda kiracının seçimlik hakları nelerdir?

 8. İhtiyati tedbir nedir? İtiraz edilebilir mi? İtiraz edilirse usulünü anlatınız.

 9. Adli yardımdan yararlanan kişi, ihtiyati tedbir talebinde bulunduğunda teminat yatırmalı mıdır? İhtiyati tedbir kararı verilirse ve yargılama sonunda lehine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf haksız çıkarak ihtiyati tedbir kaldırılsa karşı taraf tazminat talebinde bulunabilir mi?

 10. Mirasın reddini anlatınız.

 11. Kayyımlık hakkında bilgi veriniz.

 12. CMK uyarınca disiplin hapsini açıklayınız.

 13. Hakimin hukuki sorumluluğunu anlatınız.

 14. Suç ve cezanın kanuniliği ilkesi nedir?

 15. Tipiklik nedir?

 16. CMK uyarınca fiil ve faile bağlılık nedir?

 17. HMK uyarınca tasarruf ilkesi nedir? Tasarruf ilkesinin istisnalarını sayınız.

 18. HMK uyarınca taraflarca getirilmesi ilkesi nedir? Taraflarca getirilme ilkesinin istisnalarını sayınız.

 19. HMK uyarınca adli tatil ne zaman başlar ve sona erer? Süre ne kadar uzar? Adli tatilde görülen davaları sayınız.

 20. Cumhuriyet savcısının yetkisizlik kararı vermesi hakkında olay sorusu soruldu.

 21.  Lekelenmeme hakkı ve kanundaki tezahürü nedir?

 22. Müvekkilinize arabuluculuğu teklif eder misiniz? Nedeniyle açıklayınız.

 23. Suçun unsurları nelerdir?

 24. Suçüstü halini nedir?

 25. İnfaz hakimi ne iş yapar? İnfazın durdurulmasını anlatınız.

 26. CMK’nın 2. maddesi uyarınca disiplin hapsi nedir?

 27. Hakimin reddini anlatınız.

 28. Boşanma kararı verildi ancak kesinleşmeden taraflardan biri öldü. Bu durumda evlilik ne ile sona erer ve sonucu ne olur? Eşin mirasçı olması hakkaniyete aykırı değil midir?

 29. Sulh nedir? Kabul nedir? Arasındaki farklar nedir?

 30. Basit yargılama usulünü anlatınız. Sadece sulh hukuk mahkemesine tabi davalarda mı olur? Basit yargılama usulüne tabi davalar adli tatilde görülür mü? Kanun yolu nasıl olur?

 31.  Soruşturmanın gizliliğini anlatınız.

 32.  Koruma tedbirlerinden dolayı tazminat davası hangi mahkemede açılır? Tazminatın kapsamı nedir?

 33.  Vasiliğe engel haller nelerdir?

 34. Kamu davasına katılma nedir?

 35.  Müsadere nedir?

 36. 8 yıldır işçi olarak çalışan 22 yaşındaki A, bu süre boyunca hiç yıllık izin kullanmamıştır. 8 yılın sonunda işten ayrıldığında A’nın kaç gün yıllık izni olur?

 37. CMK uyarınca hangi hallerde kapalı duruşma yapılır ve hüküm nasıl açıklanır? Sanık, mahkeme aşamasında 18 yaşını doldurursa zorunlu müdafiin görevi sona erer mi?

 38. CMK uyarınca tanıklıktan çekinme hallerini anlatınız. Hangi tanıklar yeminsiz dinlenir?

 39. CMK sanığın duruşmadan bağışık tutulmasını anlatınız. Sanığın yokluğunda duruşma yapılabilir mi?

 40. HMK uyarınca dava şartlarını sayınız? Taraf ehliyeti nedir? Küçük dava açabilir mi?

 41. Çapraz sorgu nedir?

 42. İnfaz kurum türleri nelerdir?

 43. 15-18 yaş arası şikayetten vazgeçmede çocuğun avukatı mı yoksa çocuk kendisi mi söz sahibi olur? Şikayetten kim vazgeçebilir?

 44. HAGB hakkında bilgi veriniz. İtiraz edilebilir mi?

 45.  Bilgisayar kütüğündeki arama nasıl yapılır?

 46. Ceza hukukunda kıyas ve yorum yapılabilir mi kısaca bilgi veriniz.

 47. Borçlar Hukukunda zamanaşımı hakkında bilgi veriniz.

 48.  HMK da temyiz hakkını anlatınız.

 49.  CMK uyarınca kaçak tanımını yapınız.

 50. Vasilik ve kayyımlık nedir? Vasi ve kayyım hangi şartlarda atanır ve farkları nelerdir?

 51.  Yemin nedir? Yeminden ne zamana kadar vazgeçilir? Dava dilekçesinde yer alan “her türlü delil” ifadesi yemini kapsar mı?

 52. Delil sözleşmesi nedir? Delil sözleşmesinin sınırı nedir?

 53. Asli müdahil- fer’i müdahil arasındaki farklar nedir? Kanun yoluna başvuruları nasıl olur?

 54. Velayet ve vesayet kavramlarını açıklayınız. Farkları nedir? Velayet kime verilebilir?

 55. 18 yaşından 3 gün önce kasten yaralama suçunu işleyen bir çocuk, 3 ay sonra taksirli yaralama suçunu işlerse tekerrür hükümleri uygulanır mı? Tekerrürün şartları nelerdir

 56. Teselsül nedir?

 57. Temadi ne demektir?

 58. Dava şartı olarak arabuluculuğu anlatınız.

 59. Katılma alacağı nedir? Katkı payı alacağı nedir?

 60.  Yargı etiğini anlatınız. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşme var mı?

 61. İçtihatları birleştirme kararları neden verilir? Kimler talep edebilir? Bağlayıcı mıdır?

 62.  Kabahat nedir? Kabahatin yaptırımı ve bu yaptırıma karşı gidilebilecek yol nedir?

 63.  Acele kamulaştırma-kamulaştırma arasındaki fark nedir?

 64. Şüpheli ve sanık dışında kim ya da kimler hakkında arama yapılır? Arama sırasında soruşturma ile ilgili olmayan bir delil elde edildiğinde ne yapılır? Arama sırasında hangi haklar ihlal edilir?

 65.  Şartlı salıverilme nedir?

 66.  Pratik bir soru sorularak 2 ayrı hüküm varsa ceza süresine toplanılarak mı karar verilir?

 67. BAM’ın temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşmiş kararlarına karşı gidilebilecek kanun yolu var mı?

 68.  Aile konutu nedir?

 69.  İşsizliğin artması Anayasa’daki çalışma hakkının ihlali sayılır mı?

 70.  İddianamenin iadesi kararına itiraz edilebilir mi? Hangi şartlarda iade edilir?

 71.  Hakim soruşturma yapabilir mi? Şartları nedir?

 72.  HAGB ve şartları?

 73.  Yargılamanın yenilenmesi ve şartları?

 74.  Cumhurbaşkanı hasta olunca veya yurtdışına çıkınca yerine kim vekalet eder?

 75.  Kamu davasının ertelenmesi ve seri muhakeme usulünün uygulandığı suçlar?

 76.  Adil yargılama hakkı nedir?

 77. Sınırı aşan terör eylemleri nedir? 

 78. Sınırdışı operasyonlarda sivillere zarar gelmesi durumunda devletin sorumluluğu nedir?

 79. İfade özgürlüğünün sınırlama sebepleri nelerdir, nasıl sınırlandırılır, genelgeyle sınırlandırılabilir mi?

 80. Uzlaştırma nedir, bilgi veriniz?

 81. CMK da koruma tedbirlerini sayınız

 82. HMK da Islah nedir ve ıslah ile hangi işlemler yapılmaz ?

 83. Üst hakkı nedir, aksi kararlaştırılmadıkça devredilebilir mi?

 84. Evlenmenin mutlak butlan nedenleri?

 85. Boşanmanın genel ve özel sebepleri?

 86. Hakim ve savcıların hukuki ve şahsi sorumlulukları

 87. kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı, istisnası?

 88. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi ve ölüme bağlı tasarruflar?

 89. Arabuluculuk nedir, hangi hallerde dava şartıdır?

 90. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kimlere tebliğ edilir?

 91. TSK’nın Libyada bulunmasının hukuki sonucu nedir?

 92. Gece vakti haciz hangi durumlarda yapılır, tatil günlerinde hangi icra takipişleri yapılır tebligat ,haciz yapılır mı?

 93. Mirasın reddi ve hükmen reddi?

 94. Borcun kaynaklarını borçlunun temerrüdü ve alacaklının seçim hakkı?

 95. icra takip yöntemleri, ilamlı takip, icranın iadesi?

 96. Kamulaştırma nedir usulü nedir acele kamulaştırma nedir dava yoluyla mı olur ?

Hakim ve savcı maaşl bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2020, 21:12

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER