Nazar Duası Okunuşu ve Yazılışı, Nazar Duası Nedir ve Nasıl Okunmalıdır?

Nazar Duası Okunuşu ve Yazılışı, Nazar Duası Nedir ve Nasıl Okunmalıdır? Nazar Nedir? Kimlerin Nazarı Değmektedir? Nazara Karşı Okunması Gereken Dualar.

Nazar Duası Okunuşu ve Yazılışı, Nazar Duası Nedir ve Nasıl Okunmalıdır?

Nazar Duası Okunuşu ve Yazılışı, Nazar Duası Nedir ve Nasıl Okunmalıdır?

Nazardan korunmak konusu toplumumuzda insanların önemle merak ettiği konulardan biridir. Nazardan korunmak için dilimizde, davranış ve hareketlerimizde yaptığımız alışkanlıklarımız bulunmaktadır. Nazar duası bu konulardan biridir. Yetişkinler ve bebekler için nazar duası nasıl okunmaktadır?

Türk milletinin geleneksel inanışlarından nazar kavramı önemli bir yer tutar. Birçok kişi nazar değmesine inanır ve farklı önlemler alır. Nazar boncuğu bunlara örnektir. Diğer bir örnek ise nazar duası olmaktadır. İnsanlar değer verdikleri kişilere, yakınlarına ve bebeklere bu nazar dualarını okumaktadırlar.

Nazara inanan bireyler genel anlamda nazar değmesin cümlesini kullanmaktadırlar. ‘’ Maşallah’’ ve ‘’Allah nazardan saklasın’’ gibi ifadeler de nazar değmemesi için kullanılır. Nazar değmesiyle alakalı Hz. Muhammed’in çeşitli hadisleri vardır. Nazar duası okumak nazar değmemesi için uygulanan yöntemlerden biridir. Nazar duasının Arapça okunuşunu ve Türkçe okunuşunu sizlere hazırladık.

Nazar duası ve nazardan korunmak adına Hz. Muhammed, Kur’an-ı Kerim’in son 3 suresini okumayı önerir. Bunlar: İhlas, Felak ve Nas sureleridir. Ayete’l Kürsi de nazar için okunabilir.

Nazar Nedir? Kimlerin Nazarı Değmektedir?

İyi ya da kötü niyetle bir şeye imrenerek ya da kıskanarak bakılması sonucunda nazar değebilir. Halk arasında kısaca göz değmesi de denir. Haset, nefret ve kıskançlık gibi konuların kişiye odaklanıldığı zamanında nazar etkisi çıkabilir. Dünya üzerinde birçok topluluk üzerinde insanların inandığı nazar değmesi İslam dininde de yerini almaktadır. Nazarın insana zarar verdiği ve ruhsal açıdan kötü etkilediğine inanılır. Nazar Arapça bir kelimedir. Bakmak ve görmek anlamına gelir.  Birçok hadiste nazardan bahsedildiği söylenmektedir.

Nazar Değmesi Nasıl Anlaşılmaktadır?

Negatif beyin enerjisine maruz olan kişi sık sık esnemeye başlar. Nazarın ani ruh bozukluklarına neden olduğu, aniden oluşan ağrılara ya da hastalıklara sebep olduğu halk arasında bilinmektedir. Nazar eşyalara da değebilir. Cam kırılabilir ya da eşyalar zarar görebilir. Tabi bunlar inanışlara göredir.

Yatsı Namazı Kaç Rekat? buradan bakabilirsiniz.

Nazar Duası Nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in torunları olan Hasan ve Hüseyin’e nazar değmemesi için okuduğu dualardır.

Nazar Kelimesinin Kökeni Ne Anlama Gelir?

Nazar kelimesi Farsça kökenlidir. Kem kelimesi kötü ve fena manasındadır. Göz kelimesi türkçede görme anlamına geldiği gibi kem göz anlamında da yerini alır. Arapça olan nazar kelimesi de göz manasına gelmektedir. Bazı insanlar kem gözün eşyaları bile çatlatabildiğini düşünür ve inanırlar. Bakışın yakıcı bir güç olduğuna inanılmaktadır.

Nazar Duası Nasıl Okunmalıdır?

Nazar, kültürümüzde sağlam bir yere ait olan, diğer toplumlarda da negatif enerji gibi değişik anlamlarda ifade edilen gerçekliği ise bilimsel olarak kanıtlanmış bir yapıdır. Bebek, çocuk ve hamileler başta olmak üzere başarı elde eden bireylere de değmektedir. Bundan dolayı nazara inanan bireyler nazar dualarını düzenli olarak okumalı ve göz değmesinden kendilerini ve sevdiklerini büyük ölçüde korumalıdırlar.

Nazar Duası:

Nazar duası, nazardan korunmak ve nazar değdiği düşünülen durumlarda nazarın etkisini kaldırmak amaçlı okunmaktadır. Dua ise şu şekildedir:

 • "Euzü bi-kelimatillahittammati min şerri külli şeytanın ve hammatin ve min şerri külli aynin lamme."

Anlamı ise şu şekildedir:

 • "Her türlü şeytandan, zararlı şeylerden ve kem gözlerden bütün kelimeleri yüzü hürmetine Allah’a sığınırım."

Bu duanın haricinde zararlı şeylerden korunmak için Allah’ın tek yaradan olduğuna vurgu yapan dualar da okunur. Hz. Muhammed’in de tavsiye ettiği dualar şunlardır:

 • Fatiha Suresi
 • Ayetel Kürsi
 • İhlas Suresi
 • Felak Suresi
 • Nas Suresi

Bu dualar bizleri nazara karşı koruyan dualardır.

NAZARA KARŞI OKUNMASI GEREKEN DUALAR

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Hamd, Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur.
 • (Allahım) Yalnız sana ibadet eder yalnız senden yardım dileriz
 • Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet: gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil

Fatiha Suresi Okunuşu

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
 • Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn. Er-Rahmâni’r-Rahîm. Mâliki yevmi’d-dîn. İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în. İhdine’s-sırâta’l-mustakîm. Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim. Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Nazar Duası

 • Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Nazar Duası Anlamı

 • Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. Hâlbuki o (Kur'an), âlemle için ancak bir öğüttür.

Kalem Suresi, 51. Ve 52. Ayetler:

Türkçe Okunuşu:

 • Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

Anlamı:

 • “Şüphesiz inkar edenler Zikr’i (Kur’-an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Halbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür.”

Ayetel Kürsi:

Türkçe Okunuşu:

 • “Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.”

Anlamı:

 • “Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

Nâs Sûresi:

Türkçe Okunuşu:

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. 2- Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Anlamı:

 • “Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: “Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik’ine, insanların İlah’ına sığınırım.”

Felâk Sûresi:

Türkçe Okunuşu:

 • Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. 2- Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Anlamı:

 • “Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla De ki: “Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.”

İhlas Sûresi:

Türkçe Okunuşu:

 • Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekun lehu kufuven ehad.

Anlamı:

 • “Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir. Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir). Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Mert Ardıç

24 yaşında, Psikolog, araştırmacı, okur, yazar.


İletişim Hesapları
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER