Sarı Basın Kartı Nedir? Sarı Basın Kartı Alma Şartları Nelerdir?

Sarı basın kartı nedir? Kimler sarı basın kartı alabilir? Sarı basın kartı alma şartları nelerdir?

Sarı Basın Kartı Nedir? Sarı Basın Kartı Alma Şartları Nelerdir?

Sarı Basın Kartı Alma Şartları Nelerdir?

Basın kartı veya daha resmi adıyla Sarı basın kartı; basın ve yayın sektöründe çalışmakta olan ve belirli özellikleri taşıyan insanlara verilen özel bir meslek kartına denilmektedir. Bu kartı yalnızca basın ve yayın sektöründe çalışabilen ve bazı özel şartları yerine getiren kişiler alabilmektedir. Bu karta sahip olan kişiler kendi iş alanlarında bazı işleri daha kolay yapabilmektedir. Peki, kimler basın kartı alabilmektedir? Basın kartı sahibi olmanın şartları nelerdir?

Sarı Basın Kartı Nedir?

Sarı basın kartı, bazı özel şartları ve yasal bekleme sürelerini tamamlayan gazetecilere Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı'na bağlı İletişim Başkanlığı tarafından Basın Kartları Komisyonunca verilmektedir. Sahiplerinin gazetecilik mesleğini yerine getirdiğini belgeler ve kimlik kartı yerine de kullanılmaktadır. Devletin tüm resmi kurum ve kuruluşları tarafından tanınan basın kartı, tüm şartları yerine getiren gazeteciler için yılda 3 defadan az olmamak koşuluyla komisyon toplanır. Burada toplanan komisyonun adı sarı basın kartı komisyonu olmaktadır. Komisyon, gazetecilerin mesleki geçmişleri ve gazetecilik yapıp yamadığını incelemektedir. Ardından oylamayla bu kart hak eden kişilere verilir. Ayrıca yaklaşık 60 kişide sürekli basın kartına bu oylamalar sonucu kavuşmaktadır. Basın kartlarında her ülkenin farklı bir uygulaması bulunmaktadır. Bazı ülkelerde sarı basın kartı bulunmamaktadır. Bunun yerine basın kartlarını dernekler ve federasyonlar vermektedir. Basın kartları sarı, sürekli ve basın şeref kartı olmak üzere üç farklı türde olmaktadır. Bu kartları veren Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü basın ve yayın, Anadolu Ajansı, tanıtma ve TRT gibi yerlerden sorumlu devlet bakanına bağlı olarak görev yapmaktadır. Merkezleri ise Ankara Kavaklıdere bulunmaktadır. Ayrıca birçok ilde de şube müdürlükleri bulunmaktadır. Basın ve yayın hakkında olan konuları yürütür ve Türkiye tanıtımında rol oynamaktadır.

Sarı Basın Kartı Alma Şartları Nelerdir?

Gazetecilerin sarı basın kartı almaları için bazı şartları yapmaları gerekmektedir. Bu şartlardan bazıları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • En az lise ya da denkliği kabul edilen bir eğitim kurumundan mezun olmak
 • Herhangi bir kısıtlı durumu olmamak ya da kamu hizmetlerinde bulunmada hiçbir yasaklı durumun olmaması
 • 26.09.2004 tarihli yayımlanan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı en az 5 yıl ya da daha fazla süre ile hapis cezasına veya hırsızlık, şantaj, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere yemin etmemek. Suç uydurma, dolandırıcılık, fuhuş, müstehcenlik, zimmet, rüşvet almamak. İhaleye fesat karıştırma, hileli iflas, irtikâp, kaçakçılık, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve edimin ifasına fesat karıştırma ile bu suçların ilgili özel kanunlardaki karşılıklarından hüküm giymemiş olmamak
 • 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle mücadele kanunun 3. Maddesi gereğince terör suçlarıyla 4. Maddesinde sayılan terör amacıyla işlenen suçlardan hüküm giymemiş olması
 • 5237 sayılı kanunun 213, 214, 215, 216, 217. Maddelerinde sayılan suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı olan suçlar, casusluk suçları gibi hususlardan hüküm giymemiş olmak, milli savunmaya karşı suçlar, devlet suçlarına karşı suçlardan hüküm giymemiş olmak
 • 5187 sayılı kanunun 25. Maddesinin ikinci fıkrasında bulunan suçlardan ya da bu suçlara tahrik ve teşvikten hüküm giymemiş olmak
 • 5953 sayılı kanun hükümlerine uyacak şekilde bir sözleşme yapmış ve sigorta primlerinin de çalışma mevzuatı esaslarına uygun olarak yatırılmış olması
 • Gazetecilik faaliyeti dışında herhangi bir ticari sınaî ya da zirai faaliyete bulunmamak gibi şartlar bulunur.

Sarı basın kartı almak isteyen süreli yayın sahipleri ya da tüzel kişi resmi temsilcileriyle, radyo ve televizyon kurumlarının halihazırda yönetim kurulu başkanlarında, enformasyon görevlilerinde ve 11. Madde uyarınca basın kartı talep edenlerde bu maddenin birinci fıkrasının son bentlerinde belirtilen şartlar, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Anadolu Ajansı vasıtasıyla basın kartı talep edenlerde son bentte belirtilen şart aranmamaktadır. Bu anlamda bu sayılan kuruluşların yönetici ve sahipleri yukarıda sayılan şartları sağlamadan sarı basın kartı alabilmektedir.

Sarı Basın Kartı Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

Sarı basın kartı almak isteyenler usulüne uygun bir şekilde düzenlenmiş basın ve yayın kuruluşlarının sahipleri ya da yetkili olan kişilerce onaylanmış olması gereklidir.

 1. Basın kartı başvurusu, iletişim başkanlığının web sitesinde yer alan elektronik basın kartı beyannamesini online olarak doldurarak yapabilmektedir.
 2. Başvuru esnasında beyan esas olup başvuru sahibinden istenilen bilgi ve belgeler hakkında 19.06.2009 tarihli ve 2009/15169 sayılı bakanlar kurulunun kararıyla yürürlüğe girmiş olan kamu hizmetlerinin sunulmasında uyulacak usul ve esaslarla alakalı yönetmenliğin 8. Maddesi esas alınmaktadır.
 3. Elektronik ortamda yani online olarak doldurulan beyannamenin çıktısı, basın ve yayın kuruluşlarının sahipleri ya da ticaret sicilinde kayıtlı yetkili kişilerce onaylanmaktadır. Ancak, başkanlıkça oluşturulan sisteme giriş işlemleri için şifre alanı ve bu sistemi kullanmak için başkanlıkça belirlenen şartları yerine getiren basın ve yayın kuruluşlarının beyanname onayları online ortamlarda yapılmaktadır.
 4.  Çevrimiçi ortamda yapılan başvurulara ilişkin işlemler, Ankara’da ikamet durumu varsa iletişim başkanlığı, taşra teşkilatı bulunan illerde ikamet durumu varsa ilgili müdürlük, taşra teşkilatı bulunmayan yerlerde ikame durumu varsa Başkanlık tarafından belirlenen müdürlüklerce çevrimiçi ortamlarda yürütülmektedir.
 5. 5953 sayılı kanuna göre düzenlenmiş sözleşme, başvuru sahibinden fiziksel ortamda istenmemektedir. Başvuru sahibinin sözleşmesinde yer alan hususlar çevrimiçi ortamda doldurulan beyannamede yer alan iş sözleşme bilgileri alanına yazılarak başkanlığa iletilmektedir.
 6. Görevince sarı basın kartı talebinde bulunan kamu personelleri, sözleşme yerine görevini belirten belgeyi fiziksel ortamlarda ibraz etmelidir.
 7. Taşra teşkilatında bulunan müdürlükler, başvuruyla alakalı mütalaalarını çevrimiçi ortamda başkanlığa iletilir.
 8.  Başvuru yapan kişi, her işyeri, basın kuruluşu ve unvan değişikliğinde yeniden başvurusunu yenilemek zorundadır.
 9. Usulüne uygun olmayan ya da gerçeğe aykırı bir şekilde doldurulduğu tespit edilen beyannamelerle yapılmış başvurular geçersizdir.
 10. Basın kartı alabilecek diğer kamu görevlileri ve basın mesleğini temsil eden kişilerin başvurularında ne karar verileceği başkanlıkça belirlenmektedir.

Sarı Basın Kartı Nasıl Alınır?

Sarı basın kartı başvurusu için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sitesinden yayınlanan ve adaylardan istenen bilgilerin doldurulması ile işlem gerçekleştirilmektedir. İlk başvurunun onaylanmasından sonra ilk merkezlerdeki BYEGM Müdürlükleri adaydan gerekli evrakları istemektedir. Evrakların tamamlanmasının ardından kişinin basın ve yayın kuruluşundaki göreviyle eğitim durumu ve sektörde çalıştığı yıla göre bekleme süreci başlamaktadır. Sürecin sonunda BYEGM yetkililerince kişinin sarı basın kartı almaya hak kazandığına karar verilmektedir.

Sarı Basın Kartı Avantajları

Basın kartına sahip olan kişilerin çeşitli kurum ve kuruluşlarda daha farklı sektörlerde ayrıcalıkları bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz;

 • Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin ya da bunlara bağlı kuruşların, il içinde ya da il dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan, indirimli ya da ücretsiz olarak yararlanmak
 • Kamuya ait olan müze, sergi, galeri, stadyum ve hipodromlarla benzeri yerlere ücretsiz girme
 • Kanunen gizli olmayan ya da idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen tüm toplantılara serbestçe girme
 • Resmî törenlere daha kolay ve rahat görevlerini yerine getirecekleri bir konumda yer almak
 • Kartlarını ibraz etmek şartı ile posta işletmelerinde bulunan faks, telgraf, telefon, teleks ve diğer benzeri araçlardan öncelikli ve ayrıcalıklı olarak yararlanmak
 • Tüm matbuatı indirimli fiyatlarla göndermek
 • EGM tarafından düzenlenmiş Basın Trafik Kart'ını ibraz etmek koşu ile devlet törenlerinde, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaretlerinde, milli ya da milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, resmi gezi ve incelemelerde ve diğer benzeri durumlarda trafik görevlileri tarafından verilen işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, duraklama, durma ve geçiş üstünlüğü gibi pek çok kolaylıklardan yararlanmaktadır.
 • Güvenlik görevlileri yukarıda bahsi geçen tüm olaylarda sarı basın kartı bulunan gazetecilere görevlerini yapmaları esnasında gerekli yardımı yapmaktadır.

Basın kartı sizin bir çok kontrolden rahatlıkla geçmenizi ve davet edilmediğiniz halde bir çok yere kabul edilmenizi sağlayan bir karttır. Deyim yerindeyse adeta bir anahtar gibi bir çok kapıyı size açacaktır. Kariyer ile ilgili tüm konularda hepsinibilio.com adresini ziyaret etmenizi mutlaka öneririz.

Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021, 23:25

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER