Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur?

Polis olma şartları nelerdir? Kimler polis olabilir? Nasıl polis olunur?

Polis Olma Şartları Nelerdir? Nasıl Polis Olunur?

Polis Olma Şartları Nelerdir?

Türk Polis Teşkilatının sivil memur harici, komiser ve diğer üst düzey personel ihtiyacını karşılamak için ön lisans ve lisansüstü eğitim, güvenlik teşkilatıan ilişkin bilim araştırmaları, yayın ve danışmanlık yapmakta olan, fakülte, enstitü ve polis meslek yüksekokuluna sahip bilimsel anlamda özerk olan, yükseköğretim kurumuna Polis Akademisi denilmektedir. Polis olma şartları kapsamında okunması gereken okulalrdan biridir. Akademinin vazife ve yetkileri Emniyet Personeli Yüksek Öğrenim Kanununda, Polis Akademisi Yönetim Birimleri kuruluş görev ve çalışma yönetmeliğiyle belirlenmiştir.

PMYO Nedir?

Polis Meslek Yüksekokulunun kısa yazılış biçimi olup Emniyet Teşkilatının polis olma şartları kapsamında ihtiyacını gidermek için ön lisans düzeyinde eğitim/öğretim vererek çalışmalar yapan Polis Akademisi Başkanlığı dahilinde parasız yatılı ve üniformalı yükseköğretim birimleridir.

Vazifeleri, iş esas ve yöntemi Polislik Yüksek Öğrenim Kanunu, Polis Akademisi Yönetim Birimleri Kurulma Vazife ve İş Yönetmeliği, Polis Akademisi Polis Meslek Yüksek Okulu Yönetim Birimi Kurulma, Vazife ve İş Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksek Okulu Eğitim/Öğrenim Yönetmeliği, Polis Meslek Yüksekokulu Giriş Yönetmeliğiyle belirlenmiştir.

PMYO Giriş Yönetmeliği Yirmi birinci bendi ilk maddesine göre “Adaylar, eğitimleri boyunca okul müdüriyetine yazılı başvuru yapıp okuldan ayrılma taleplerini bildirip ayrılabilmekteler. Sağlık Yönetmelik kuralları hariç, okuldan çıkan ya da süresiz uzaklaştırılan adaylar tekrardan bu okul giriş sınavına başvurulamazlar. Okuldan çıkma durumunda, çıkma isteğinde bulunanlara yazılı tebliğ yapılır. Çıkan ya da çıkarılan adaylar kendilerine tebliğ yapıldığı anla birlikte geri dönme talepleri kabul edilemez okula da tekrar alınmazlar” hükmü vardır.

Polis Meslek Yüksekokullarına Başvuru Şartları

  • Polis olma şartları kapsamında PMYO öğrencisi olabilmek amacıyla; okulun Giriş Yönetmeliğinde bulunan beşinci madde gereği Yüksekokula giriş için, 4652 sayılı Kanununun onuncu maddesinde belirtilmiş olan okullardan mezun olmuş olmak,
  • PMYO Giriş yönetmeliği 8. maddesiyle aynı biçimde “On sekiz yaşını tamamlamanın ardından yapılmakta olan yaş düzenlemelerinde, düzeltme öncesi yaş geçerli olmak şartıyla, sınav yılındaki ayın ilk günü itibarıyla 18 yaşını doldurmuş kadın ve askerlik yapmamış erkekler için yirmi dört yaşından, askerliği yapmış erkekler içinse yirmi altı yaşından gün alınmamış olunması.”
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma, iki/Dört yıllık lisans mezunu ya da bunlara eşitliği Yükseköğretim harici yurtdışı yükseköğretim kurumlarından olma,
  • ÖSYM Başkanlığınca yapılacak üniversite sınavından gerekli puanı almış olmak, Polis Akademisince yapılan Değerlendirme ve Seçme Sınavında ve ÖSYM Başkanlığınca yapılacak PMYO Sınavlarında başarı kazanmış olma polis olma şartları arasında yer alıyor.
  • ÖSYM tarafından üniversite mezunları KPSS lisans puanı KPSS P3 puan türünden 60, ön lisans mezunlarına yönelik yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans P93 puan türünden 70 taban puanı ya da üstünde puana sahip olmak,
  • Polis Teşkilatı Personelleri Şehit ya da görev Malulü aileleri için yapılan KPSS üniversite puanı P3 puan cinsinden minimum 48, KPSS ön lisans puanı P93 puan cinsinden 56 taban puan ya da üstünde,

PMYO öğrenci adaylığı Müracaat şartlarına, müracaat tarihlerine ve gerekli belgelerle Polis okulu Sınavıyla alakalı ayrıntılı bilgilere //pmyo.pa.edu.tr ve Akademi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr çevrim içi web siteleri aracılığıyla adayların ulaşması olanaklıdır.

Başvuru Zaman ve Şekli

Polis olma şartları kapsamında okula giriş sınavına müracaatlar, her sene Akademi Başkanlığı tarafınca belirlenen ve açıklanan tarihler içinde PMYO Müdürlüklerine bizzat yapılır. Tam olmayan belge, posta yoluyla ya da müracaat zamanının geçmesinin ardından yapılan başvurular geçerli sayılmaz.

Polislik başvuru için istenen belgeler:

a) Matbu dilekçe,

b) Kimlik kartı fotokopisi ya da noterden tasdiklenmiş nüshası,

c) Diploma ya da mezuniyet belgesi fotokopisi ya da noter tasdikli nüshası,

d) Test tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmadığı hakkında belge,

e) Devlet Kuruluşlarında Çalışmakta olan Personelin Kılık Kıyafetine has Yönetmelik beşinci ve Onuncu maddelerinde belirtilen detaylara uygun son bir yıl içinde çekilmiş altı adet vesikalık resim,

f) Güncel ikametgâh sureti,

g) YKS sonuç belgesi,

h) Nüfus kayıt tablosu,

i) Kendisi ve evli ise eşine ait adli sicil belgesi,

j) Evliyse evlilik cüzdan fotokopisi ya da noter tasdikli sureti, talep edilir.

Polis olma şartları gereği fotokopi şeklinde sunulan belgelerin asılları, başvuru esnasında müracaatları kabul eden görevliye sunulduğunda fotokopileri görevli tarafınca "Aslı Görüldü" ibaresiyle beraber sicil ve imza yapılarak alınır. Ek olarak, 2330 sayılı Nakdi Tazminatın Verilmiş olması ve Aylık sağlanmasıyla ilgili Kanun gereği şehit ya da görev malulü Polis Teşkilatı personelin aile fertlerinden şehitlik ya da malul olma belgesi talep edilir. Sınav masraflarını karşılamak için adaylardan, Akademinin döner sermayesine her sene Akademi tarafınca belirlenen meblağlarda ücret alınmaktadır.

POMEM Polis Meslek Eğitim

Akademi Başkanlığına bağlı POMEM ÖSYM'ce üniversite mezunları için yapılan 2017 ya da 2018 senesi KPSS'lerinin biri P3 puan cinsinden minimum 60, ön lisanslılar için yapılan 2016 KPSS P93 puan tipinden minimum 70 ve üstü puan alanlar içinden 6/6/2015 tarih ile 29378 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konulan POMEM Giriş Yönetmeliği gereği belirtilen diğer koşulların taşınması şartıyla geçmiş dönem alımları dikkate alınarak üniversite mezunu 7.500 erkek, 750 kadın, ön lisans 2000 erkek, 250 kadın toplamda 10.500 öğrenci alımı yapılabilir. Polis olma şartları gereği adaylar, belirlenecek tarihler arasında //www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifreleriyle giriş yapıp ön başvuru yapabilirler. Sınavlarda başarılı olup POMEM'lerinde eğitim alan ve sonunda başarı sağlayan adaylar polis yapılır. Alıma yönelik sınav takvimi Akademi Başkanlığı (www.pa.edu.tr) sitesinde ilan edilir. Başka kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir.

Lise Eğitimini Türkiye Dışında Tamamlayanların Polis Olabilmeleri İçin Ne Yapmaları Gerekiyor?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma,
  • PMYO giriş yönetmeliği beşinci maddesine göre Yüksekokullara, 4652 Yüksek Öğretim Kanununun onuncu maddesindeki lise ve dengi okullardan mezun olma, ülkemiz dışından mezunlar için MEB’den mezun olunan okulla ülkemizdeki okullara denklik belgesi alma,
  • Polis Yüksek Okulu katılma şartlarını tarif eden yönetmeliğin sekizinci maddesi icabı; “18 yaşını tamamlamanın ardından yaptırılmakta olan yaş düzenlemelerinde, düzenlemeden evvelki yaşın geçerli olması şartıyla, sınavın yapıldığı gün itibarıyla On sekiz yaşını doldurmuş, kadın ve askerlik yapmamış erkekler için Yirmi Dört yaşından, askerlik hizmetini tamamlamış erkek adaylar içinse Yirmi Altı yaşından gün almamış olma”,
  • Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılacak üniversiteye giriş sınavından gerekli başarıyı sağlamış olmak, Akademinin yapmış olduğu Adayların Değerlendirmesi/ Seçilmesi Sınavında ve Öğrenci Seçme Yerleştirme merkezinin yapacağı PMYO test tipi sınavdan başarı elde etmiş olmak, polis olma şartları arasındadır.

Polis Meslek Yüksekokulu Sınavlarına Başvuruda Yaş Şartı

Mayıs 17/08 tarihi ve 26879 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulan PMYO giriş şartlarının sekizinci maddesinin E bendi kapsamınca; “Sınavın yapıldığı ayın ilk günü itibarıyla askerliğini yapmamış erkek adaylarla kadın adaylar arasından On sekiz yaşını tamamlamış ve Yirmi Dört yaşını doldurmamış olmak, askerlik vazifesini tamamlamış erkekler içinse Yirmi beş yaşını doldurmamış olmak” maddeleri bulunmaktadır. Ayrıca, yaş yükselterek başvuru yapmak mümkün mü? Sorusunun cevabını merak edenler için; yaş yükseltmeyle alakalı hususlarda şahısların yaş ve doğum tarihinde esasen hiçbir değişiklik söz konusu olmadığı için bu kararların Başkanlıkça geçerli sayılmadığını ve dikkate alınmadığını söylemek mümkün.

Polis olma şartları kapsamında, Polis okulu Giriş Yönetmeliği On altıncı maddesi ikinci bendi hükümleri icabı test sınava itirazlar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına yapılmalıdır. PMYO’larının Giriş Yönetmeliği On beşinci madde 5. fıkrada belirtildiği biçimde “Sınavı geçenlerin okullara planlaması, Başkanlıkça belirlenmiş şartlar kapsamında bilgisayar aracılığıyla yapılmaktadır. Planlamanın yapılmasının ardından katiyen adayların okulu değiştirilemez.” hükmü yer almaktadır.

PMYO İçin Alınacak Adaylarda Boy Şartı

Ağustos 04/ 2003 tarihi ve 25189 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulan Polis Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki Hastalık Branşları gruplaması, iç ve dış hastalıklar başlıklı Yedinci maddesinde yer aldığı gibi; liseden "Güvenlik Bilimi Fakültesiyle Fakülteler ve Üniversite programlarına, Polislik Meslek Eğitimi Birimlerine ve PMYO Ön Lisansa alınacak öğrencilerin polis olma şartları gereği boyları erkekler için minimum 167 cm, bayanlar için 162 cm olmalıdır” hükmü bulunmaktadır.

Emniyet Teşkilatı Personellerinin Ailelerine Polislik Okulu Sınavlarında Farklı Hükümler Uygulanıyor Mu?

PMYO Giriş Yönetmeliği kapsamında 6. maddesi 2. fıkrasında; “Polis Teşkilatı şehit ya da görev kazasına uğrayanların aileleri, giriş şartlarına uygun olmaları ve “Polis Yüksek Okulu öğrenciliği için uygundur” şeklinde karar verilip yazılı sınava alınmaları şartıyla, içinde bulundukları erkek ya da kadın kategorisindeki test sınavında aldığı en fazla puanın minimum 1/3’ ünü almaları şartıyla, asil aday listesine eklenirler. Bu kapsamın dışında alınanlar o sene belirlenen kontenjanın haricinde tutulmaktadırlar.” hükmü gereği yalnızca Emniyet Teşkilatı Şehit ya da Görev malulü ailelilerle polis olma şartları kapsamında farklı kararlar uygulanıyor.

İki yıllık bölümlerden mezun olanlar Polis Yüksek Okulu sınavına başvuru yaparlarken, Polis okulu giriş yönetmeliği 5. maddesi kapsamında; “İki yıllık okullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu Onuncu maddesi gereği Lise ve dengi okullardan mezun olanlar başvurmaları mümkündür” maddesi uyarınca iki yıllık okul mezunları da lise mezunu olarak sınava alınmaktadırlar. İki senelik okul mezunlarına öteki mezunlardan farklı bir ayrıcalık sağlanmıyor.

PMYO öğrenci alımlarıyla alakalı müracaat tarihleri, polis olma şartları ve kapsamlı bilgileri her sene güncellenerek Mart ve Nisan ayları içinde www.egm.gov.tr ile Akademi Başkanlığı’nın www.pa.edu.tr. Çevrim içi web adreslerinden PMYO Öğrenci Adaylarının hepsine ilan edilir.

Polis Okulu Adayının Ailesinden Birisinin Sabıkalı Olması Okul Öğrencisini Olumsuz Etkiler Mi?

Polis Okulu Giriş Yönetmeliği Sekizinci maddesi H bendi “TCK Elli üçüncü maddede belirlenmiş süreler geçmiş bile olsa; en fazla bir yıl ya da daha çok hapis cezası gerektiren kasıtlı olarak işlenmiş suçlarla 657 sayılı Memurluk Kanununda sayılan suçlar sebebiyle,

1)Af edilmiş ya da yasaklanmış hakları geri verilmiş bile olsa suçlu olmamak.
2)Suç olma ihtimalinin ertelenmesine karar verilmemiş olunması,
3)Devam eden bir kovuşturma olmaması ya da kovuşturması anlaşmayla sonuçlanmış olmak.” hükümleri gereği yalnızca Polis okulu öğrenci adayı ve varsa eşinin sabıka kaydı dikkate alınıyor.

Polis Okulu Sözel Sınavlarında Öğrenci Adayları İçin Verilen Puanlar Yazılı Sınavları Etkiler Mi?

Polis olma şartları, Polis okulu Giriş Yönetmeliği Onuncu maddesi üçüncü bendine göre; “Fizikman uygunluk sınavı, mesleki açıdan psikolojik yeterlilik ve mülakat sınavlarında verilmekte olan puanlar adayların PMYO Giriş Puanına etki etmez. Verilen puan adaylarla ilgili " ÖĞRENCİ ADAYI OLUR" ya da " PMYO ÖĞRENCİ ADAYI OLAMAZ" türünde karar alınmasında esastır.” Hükmü bulunmaktadır. Bu sebeple verilmekte olan puanların yazılı teste bir etkisi bulunmaz.

Göz Hastalıkları

Görüş ve diskromotopsi kontrolünde lens kullanmaya izin yoktur.

1) Bu sitemle alakalı konjenital anomali, kalıcı ve gittikçe çoğalan hastalık bulunmamalıdır.

2) İshiara kitabıyla yapılan kontrolde parsiyel ya da renk körlüğü bulunmamalıdır.

3) Göz ve ekleri noksansız ve sağlıklı olmalıdır.

4) Göz ile eklerine ait eşkal belirlenebilen daimî sekel bulunmamalıdır.

5) Polis Kolejine alınacak olanlarda, görme iki gözde de ayrı biçimde sorunsuz tam olmalıdır.

6) PMYO alınacaklarda Polis olma şartları kapsamında; görme iki gözde de ayrı biçimde sferik & silendirik/ 1 Diyoptriyle hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçmemelidir. Mixt astigmatlarda transpozisyonun ardından değerler oranında uygulama yapılır. Düzeltme sonrası yalnızca gözlerin birisinin görme kuvveti minimum 7/10 ve iki gözde de görme kuvvetlerinin toplamı minimum 16/20 olmalıdır. Gözlük camı ya da lensle yapılan tashih sayılır.

7) Güvenlik Bilimi Fakülteleri, lisans programıyla POMEM için alınacaklarda refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı biçimde miyoplarda; 2 Diyoptriyi ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçmemelidir. Mixt astigmatları transpozisyon ardından değerler kapsamında uygulama yapılır. Düzeltme öncesi ve sonra yalnızca gözlerin birisinin görme kuvveti minimum 7/10 ve iki gözde de görme kuvvetleri toplamı minimum 16/20 olmak mecburiyetindedir. Gözlük camı ya da lensle yapılan tashih sayılır” hükümleri bulunur.

Polis Okulu Giriş Sınavlarında Cilt Hastalıklarıyla İlgili İstenen Sağlık Şartları

4/8/2003 tarih ile 25189 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak uygulamaya konulan Polis Teşkilatı Sağlık Gereksinimleri Yönetmeliği Hastalık bölümlerinin gruplandırılması diliminde;

Cilt Hastalıkları

A) Polis olma şartları gereği eksiksiz ve sorunsuz olacaktır. Bunlara has kalıcı ve sürekli büyüyen bir hastalığı, eşgal belirleyici özellikte olan ya da fonksiyon bozan türde doğumsal ya da edinsel anomali olmamalıdır. Bedenin neresinde bulunursa bulunsun her çeşit dövme ve benzeri daimî teknikler öğrenci olmaya manidir. Ancak, görünümü net anlaşılamayan, işlevsel bir kayba sebebiyet vermemiş olan sikatrislerle yanma sekelleri, nevüslerle beraber deriye has değişik bening tümörü oluşumları, Yazın üniforma giyilmesi halinde bedenin kapalı kısımlarında kalan nevüs ile lipom cinsi cildin iyi tabiatlı tümör oluşumlarıyla sürekli bir hastalıkla alakalı olmayan ve işlevsel kayba yol açmamış skatris, keloidle bunalara ait lekeler, Hamilton klasifikasyonu gereği Tip 3 oranında Androjenik alopesisi olanlar okula kabul edilirler” hükümleri bulunur.

AÖF Polis Eğitimi Bölümü İki Yıllık Ön Lisans Mezunlarının Polis Memuru Olma Hakkı Bulunuyor Mu?

5806 Sayılı Yükseköğretim Kanunu gereği Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca belirlenen program sonrası mezun olan öğrencilerin tıpkı PMO’dan mezun olanlarda olduğu üzere Polis Memuru olma hakları yoktur.

Polis olma şartları kapsamında; 9/5/2001 tarih ile 24397 sayılı resmî gazetede yayınlanarak uygulamaya konulan 4652 sayılı Polis Okulu Kanunun onuncu maddesi gereği PMYOP ya da 3201 sayılı Polis Teşkilatı Kanun 26/4/2005 tarih ile 25807 sayılı resmî gazetede yayınlanarak yürürlüğe koyulan Ek Yirmi Dördüncü madde gereği Polis Eğitim Merkezinden mezun olunması gerekiyor.

Aile ya da ekonomik sorunlar nedeniyle okudukları PMYO’ların haricinde bir başka PMYO’una geçiş yapma olasılığı konusuna gelince, Polis Okullarında Eğitim almaya hak kazanmış adayların öğrenim planları, Polis Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğindeki Sınav sonuçları ilanı kapsamında On beşinci. İlgili maddenin beşinci bendi şu şekilde bir hüküm içermektedir “Sınavı kazananların okullara planlanması, Polis Akademsi Başkanlığınca karar verilen kriterler uyarınca dijital ortamında yapılmaktadır. Planlamanın yapılmasının ardından kesin şekilde adayların yeri değiştirilemez” hükmünü kapsamaktadır. Bu sebepten ötürü farklı bir okula geçmek mümkün olmamaktadır.

Ayrıca, 17.8.2008 tarihi ile 26970 sayılı Resmî Gazetede yayınlanıp yürürlüğe sokulan Polis Okulları Eğitim Öğretim Yönetmeliği Evlenme Yasağı kapsamında 27. madde gereği “Öğrenciler, öğrencilik boyunca evlenemezler. Yine de evlenen öğrenciler olursa, yönetim kurulu kararı ve yüksekokul müdürü teklifi üstüne Başkan onayıyla kesilir” hükmü vardır.

PMYO’dan Herhangi Bir Sebeple Ayrıldığında Tazminat Ödenir Mi?

Polis olma şartları gereği PMYO Eğitim Yönetmeliği gereğince zorunlu hizmet ve harcanan masrafların geri alınmasıyla ilgili yirmi birinci maddenin ikinci fıkrada olduğu üzere “Okuldan mezun olup olunmadığına bakılmaksızın zorunlu hizmetle sorumlu bulunduğu süre içerisinde, istifa edenler ya da ilişkisinin kesilmesini gerektirecek bir suç işleyenler, ölüm veya sağlık nedeni dışında bir sebeple ayrılanlar, yükümlülük müddetlerinin eksik kısmıyla orantılı biçimde kendileri için harcanmış olan eğitim masraflarını Polis Akademisi Tazminat Yönetmeliği hükümlerince geri ödemelidirler. Eğitim-öğretim başlamasıyla birlikte ayrılan veya uzaklaştırılan öğrencilerden tazminat istenir” hükmü vardır.

Güvenlik ve Adli Bilimleri Enstitüsü nedir?

Güvenlik Bilimleri: Başkanlığa bağlı alakalı bilim dallarında yüksek lisans, araştırma, inceleme yapma ve yayınlama faaliyetleri yapan ve öğretim personeli yetiştiren öğretim kurumudur.

Enstitünün vazife, iş yapma şartları Polislik Öğretim Kanunu, Akademi Yönetim Birimi Kurulma vazife ile iş Yönetmeliği, Akademinin Güvenlik Bilim Enstitüsü Kuruluşu, vazife ve iş Yönetmeliği, Akademi Güvenlik Bilimi Enstitüsü yüksek lisans Eğitim Yönetmeliğiyle belirlenmiştir.

Adli Bilimler: Esas maksadı EGM ve Akademi Başkanlığının gerek gördüğü alanlarda öğretim ve uzman personel yetiştirmek için 4652 sayılı Polis Kanunu’nun Yirmi altıncı maddesine dayanarak, 5/3/2012 tarihli Bakanlık kararı gereği, Mart 22/2012 tarihi 28241 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe koyulan karar sonrası kurulmuştur.

Akademi ABE Müdürlüğünün yapmakta olduğu mevzuat arayışı, hazırlanması ve bu mevzuatın yürürlük işleri devam eder. Mevzuatın yürürlük işlemleri sonrası öğrenci alımları yapılır. Alımlar aşamasında, müracaat şartları öncelikli olmak şartıyla müracaat tarihleri ve talep edilen öteki belgeler Akademinin çevrim içi sayfasında ilan edilir.

Sık Sorulan Sorular ve Cevapları

PMYO'larında okutulan ders müfredatlarını ne şekilde temin edebilirim?

-Öğrenim görülen okula müracaat edilmesi halinde temin edilebilir.

Polis olmak isteyenlerin şahsı ve eşi haricindeki akrabalarının işlemiş olduğu suçlar Polis olmalarına engel teşkil eder mi?

- Polis olma şartları kapsamında yapılan güvenlik soruşturması, aday ve eşi için yapılır. Şahsı ve eşi haricindeki akrabaların işlediği suçlar Polis olmalara engel oluşturmaz.

Polis okullarında hangi dersler okutulmaktadır sorusu sıklıkla sorulmaktadır.

- Tüm polislik eğitimi dersleri www.pa.edu.tr web adresinde ki "dersler ve içeriği" bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Polis okullarında öğrenim görenler burs veya maaş alabilir mi?

-Polis Yüksek Öğretim Kanunu ve alt mevzuat kapsamında polis okulu öğrencileri eğitimleri boyunca ücretsiz yatılı ve resmi üniformalı olup, öğrencilerin tüm giderleri ve başka istihkakları kamu hazinesi tarafından karşılandığı için burs ödemesi söz konusu değildir. Eğitim sürecinin ardından ise kursa çekme ve mesleğe başlama prosedürü bulunmakta olup herhangi bir bekleme süresi mevcut değildir.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 01:54

Ahmet

33 yaşında eğitmen, öğrenci, araştırmacı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER